21 Kwietnia 2018

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu Targi HOME DESIGN

Opis wydarzenia

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu Targi HOME DESIGN

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz).

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Łodzi i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce ? to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Targi HOME DESIGN to nowość na ziemi łódzkiej. Impreza tar­gowa to połą­cze­nie peł­nej oferty produktów, producentów, architektów, projektantów wnętrz, kompleksowych pakietów aranżacji w jednym miejscu i terminie to doskonała to dosko­nała oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia i przedstawienia swoich moż­li­wo­ści. Oczy­wi­ście na targach nie zabrak­nie sze­regu porad, licytacji, pre­zen­ta­cji produktów i premier.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich którzy chcą czerpać inspiracje w wyposażeniu wnętrz.

Data: 21 - 22 kwiet­nia 2018r.
Miej­sce: Atlas Arena
Adres: Łódź, Al. Ban­dur­skiego 7

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 17.00
Nie­dziela: 10.00 - 16.00

Ceny bile­tów:

  • bilet nor­malny 7 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 12 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.

Jeden bilet uprania do wejścia na obie imprezy – imprezy są integralnie ze sobą połączone.

Podobne wydarzenia

Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!