2 Marca 2019

Targi nieruchomości & budowa domu. Home design g. 10.00

Opis wydarzenia

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Łodzi i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Uzu­peł­nienie oferty deweloperskiej sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego.

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów !

Na tar­gach niektórzy deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia i materiałów pro­mo­cje.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

Zakres tematyczny

 • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
 • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
 • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
 • odna­wialne źró­dła energii
 • pro­jekty domów
 • porady (prawne, architektów)

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 17.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00

Ceny bile­tów: 

 • bilet nor­malny 7 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
 • bilet rodzinny 12 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci
 • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

Zapraszamy do udziału także w Targach Home Design.

Jest to wydarzenie, w którym uczestniczą producenci i dystrybutorzy produktów do stworzenia nowej przestrzeni mieszkalnej, wraz z architektami i pomysłodawcami stylowych wnętrz. Targi Home Design to płaszczyzna porozumienia pomiędzy klientami poszukującymi modnych rozwiązań dla domu a oferentami dysponującymi pełną paletą produktów wnętrzarskich, zgodnymi z aktualnymi trendami na 2019 rok!

Program imprezy i zakres tematyczny:

 • Trendy & design, czyli co nasz czeka w najbliższych latach? Czołowi projektanci zaprezentują nowe trendy w designie
 • Architektura Wnętrz, czyli sztuka aranżacji przestrzeni…Gruby portfel czy kreatywność? Co zdominuje branżę?
 • Kompleksowe wykończenia czy po polskiemu? Czyli czołowe prezentacje spektakularnych projektów
 • Wzornictwo i sztukateria przestrzeni. Czyli jak osiągnąć efekt WOW?
 • Wyposażenie Wnętrz
 • Kamień
 • Architektura komercyjna – Żyj, pracuj, kochaj…
 • Inteligentny dom, Smart home, smart living – luksus za niewielkie pieniądze
 • Materiały wykończeniowe
 • Wymiar czy standard?

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych kliknij tutaj.

Podobne wydarzenia

Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!